Header Image
Home / Waar staan we voor

Waar staan we voor

Missie en visie

Onze missie is dat we middenin de samenleving staan en zorgen dat mensen tot op hoge leeftijd, ook als ze kwetsbaar zijn, in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Onze visie is dat we in een kleinschalige setting persoonsgericht wonen, welzijn en zorg bieden voor extra kwetsbare mensen met dementie. We stellen het ervaren welbevinden van onze bewoners centraal.

Cliënten

Zorghuizen Noord Nederland richt zich met haar wonen, zorg en welzijn op extra kwetsbare mensen met dementie. Zij hebben 24 uur per dag zorg nodig en hebben een blijvend intensieve zorgbehoefte. Daarnaast wordt ambulante zorg geleverd een en ander afhankelijk van de lokale vraag naar zorg en welzijn en in samenspraak met andere partijen zoals het sociaal wijkteam en burgerinitiatieven zoals zorgcorporaties.  De bewoners hebben een zorgindicatie vanuit de WLZ,  ZZP 5 PGB.

In het zorghuis is sprake van een constante dialoog tussen bewoners, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. De inzet van familie, vrienden en buren kan hierin niet ontbreken. In deze dialoog worden verwachtingen rondom het beloop van de ziekte en de mogelijke consequenties in houding en gedrag van de bewoner besproken. Kleinschaligheid is helaas geen oplossing voor het stoppen of verbeteren van dementie, wel voor het trachten zolang mogelijk achteruitgang proberen te voorkomen. Het uitgangspunt is dat de bewoner (zoveel mogelijk) als thuis verblijft en onderdeel is van het te voeren huishouden. Dit is dan ook zichtbaar aan de inrichting van ieder Zorghuis en de manier van werken.

Partners

Zorghuizen Noord Nederland wil dat al haar initiatieven goed zijn ingebed in de lokale samenleving. Door kleinschaligheid, integratie in dorp of wijk, samen met en door bewoners. Ieder Zorghuis heeft de ambitie om naast de zorg voor haar bewoners ook zorg en welzijn te bieden aan mensen in de nabije omgeving van het Zorghuis. Te denken valt aan respijtzorg, dagbesteding en andere vormen van ambulante zorg. Dit is afhankelijk van de vraag in de lokale samenleving. Zij zoekt hiervoor aansluiting bij andere complementaire zorgaanbieder in de buurt, met de sociale wijkteams, burgerinitiatieven en andere organisaties.  Wanneer bewoners ook behandeling nodig hebben zal de huisarts worden geconsulteerd. Als doorverwijzing naar een specialist of een multidisciplinair behandelteam nodig is dan wordt hiervoor gezorgd.

Waardepropositie

We richten ons op het profiel bewoners dat zeer kwetsbaar is en niet meer zelfredzaam is.  Voor hen willen we een passend aanbod doen en daarmee waarde creëren in de lokale samenleving. Wij bieden persoonsgericht wonen zorg en welzijn aan mensen met dementie. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat zij in de eerste plaats mens zijn. Met persoonsgerichte zorg streven we ernaar om mensen met dementie zich erkend, gerespecteerd en vertrouwd te laten voelen. Het is van belang mensen met dementie te bevestigen in hun mens-zijn, hun gevoelens en beleving serieus te nemen en te letten op hun mogelijkheden. Een medewerker met een persoonsgerichte houding ziet iemand met dementie als individu met persoonlijke wensen en behoeften.

In de persoonsgericht zorg wordt veel waarde gehecht aan de relatie tussen de persoon met dementie en de mensen die hem begeleiden of voor hem zorgen. Wanneer de bewoner zich niet meer goed kan uiten in het formuleren van zijn of haar behoeften is het de verzorgende die in staat moet zijn om deze behoefte te herkennen en te erkennen.

Wonen in een veilige, vertrouwde omgeving waar 24 uur per dag goede zorg voor handen is. We weten uit onderzoek dat dit de kwetsbaarheid kan verminderen waardoor zij langer een leven kunnen leiden zoals zij gewend zijn. Onze zorg is gericht op de kwaliteit van leven van de bewoner, het ervaren welbevinden staat centraal. Dit kan volgens ons worden bereikt door vakmanschap, goede communicatie en samenwerking met derden waaronder de huisarts en de familie.

Top