Header Image
Home / Ambitie

Ambitie

Zorghuizen Noord Nederland is een startup met ambitie om de zorg voor extra kwetsbare mensen met dementie te vernieuwen. De missie is dat we middenin de samenleving staan en zorgen dat mensen tot op hoge leeftijd, ook als ze kwetsbaar zijn, in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Onze visie is dat we in een kleinschalige setting persoonsgericht wonen, welzijn en zorg bieden voor extra kwetsbare mensen met dementie. We stellen het ervaren welbevinden van onze cliënten centraal. Belangrijke focuspunten zijn het kleinschalig organiseren, de bedoeling van de zorg centraal stellen in plaats van de systemen en altijd goed luisteren naar de cliënt.  Het voornemen is om in de komende jaren op geleide van een verder uit te werken ondernemingsplan meerdere vestigingen te openen. De focus van nu is echter gericht op de realisatie van één Zorghuis dat als pilot fungeert voor Zorghuizen Noord Nederland. Als op basis van de evaluatie, de pilot succesvol is, zal verdere expansie plaatsvinden op geleide van een ondernemingsplan.

Demografische ontwikkeling

De demografische ontwikkelingen wijzen onmiskenbaar uit dat de behoefte aan een passend zorgaanbod voor de doelgroep in de komende jaren zal stijgen met zeker 20%. Tegelijkertijd komt er naar verhouding minder geld beschikbaar om dit zorgaanbod te realiseren. Dit is een dilemma dat opgelost kan worden door de introductie van het bedrijfsmodel van Zorghuizen Noord Nederland. In dit model worden de kosten voor het wonen gescheiden van de kosten voor de zorg. De kosten van het wonen en bijkomende kosten voor rekening van de bewoners komen terwijl de kosten van de zorg worden bekostigd uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de WMO. Met de eigen betalingen worden prijsprikkels geïntroduceerd die sturend kunnen zijn in de keuze van cliënten. Het aanbod van Zorghuizen Noord Nederland is aantrekkelijk voor veel mensen omdat eigen betalingen van € 1.200[1] (excl. huurtoeslag) beperkt zijn.

Eerst één Zorghuis

Op basis van marktonderzoek heeft het bestuur de keuze gemaakt om een zorghuis te realiseren voor 14 bewoners. De waarde propositie van het zorghuis is dat persoonsgerichte zorg wordt geboden aan de doelgroep in een kleinschalige setting. De setting bestaat uit een eigen woning met mooie centrale voorzieningen middenin – en samen met de lokale samenleving in een dorp of buurt.

Vanaf het eerste begin worden de belangrijke stakeholders betrokken bij de ontwikkeling van de businesscase, er is draagvlak bij de lokale bevolking voor de ontwikkeling van het zorghuis. Uit het financieel plan blijkt dat de businesscase vanuit financieel economische invalshoek geschikt en haalbaar is. Kortom de waarde propositie van Zorghuizen Noord Nederland kan in de praktijk worden gebracht.


[1] Echtparen: de eigen betaling voor de partner zonder zorgindicatie is maatwerk. De eigen betaling is exclusief de eigen bijdrage die het CAK in rekening brengt.

Top